Postup při podání návrhu na nařízení exekuce

Vzor návrhu na nařízení exekuce si můžete stáhnout zde. (link na word soubor „návrh na nařízení exekuce)
Návrh na nařízení exekuce se podává k exekutorovi. Exekuci lze nařídit jedině na základě Vašeho návrhu. Všechny nezbytné náležitosti návrhu stanovené v ustanovení § 38 exekučního řádu jsou uvedeny v našem vzoru. K návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny, která potvrzuje existenci Vaší pohledávky (viz. exekuční titul).

Návrh můžete doručit poštou, datovou schránkou, osobně do sídla našeho úřadu nebo v elektronické podobě. Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být doložen uznávaným elektronickým podpisem, jinak je jej třeba doplnit do 3 dnů písemným podáním shodného znění.
V případě dotazů k podání návrhu, nebo v případě Vašeho zájmu o sepis návrhu na nařízení exekuce nás můžete oslovit na tento e-mail: sekretariat@eusokolov.cz.

Listiny, které je třeba předložit exekutorovi

 • návrh na nařízení exekuce
 • originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti
 • pro případ, že návrh je podáván v zastoupení: plnou moc

Exekučním titulem může být

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Potřebujete poradit se zahájením exekuce?

Pokud potřebujete se zahájením exekuce poradit, můžete nás kontaktovat přímo e-mailem sekretariat@eusokolov.cz, nebo na kontaktech uvedených zde.